Conference Proceeding

Asia's low carbon future: Can Asia change the world through leapfrogging?

Author: 
Shobhakar Dhakal (AIT), Minal Pathak (CEPT University), Akio Takemoto (APN), Sirintornthep
2013-10